The Painters

 

The painters/ Els pintors

(In alphabetical order/per ordre alfabètic)

 

Ramón Casas

He is born in 4th of January in Barcelona. He lived in a period of turbulences for Spain and he became famous by his pictures, cartoons and paintings of social, intellectual, economic and political elite of Barcelona, Madrid and Paris.

Also he became famous by its paintings on revolts, like the picture on the execution of a demonstrator in the streets of Barcelona.

He was graphical designer and their posters and postal served to define the well-known catalan artistic movement “modernismo”.

***

Neix a Barcelona el 4 de gener. Va viure en un període de turbulències per Espanya i va esdevenir famós pels seus dibuixos, il·lustracions i pintures de l’èlit social, intel·lectual, econòmica i política de Barcelona, Madrid i París.

També es va fer famós gràcies a les seves pintures de les revoltes, com per exemple la pintura de l'execució de manifestants als carrers de Barcelona.

Va ser dissenyador gràfic i els seus cartells i postals van servir per definir el moviment artístic català conegut com a Modernisme.

 

Josep Clarà

Josep Clarà va nèixer a Olot, Girona, l’any 1878. Molt aviat es va inclinar per l’art i va començar els seus primers estudis sota la direcció del seu primer mestre de dibuix: Joaquim Vayreda.

***

Joseph Clarà was born in Olot, Girona, in 1878. When he was only a child, he began to be interested in painting, and he started his first studies about it.

 

Verónica Colodro

Verónica began studying photography to continue with painting at the Fine Arts Museum School, in Boston, where she stayed four years. Coming back to Chile she attended different workshops at the Catholic University, as a way of integration. She integrates in her work theme and tecnique, with the idea of run; the transformation of food, the running water, the flow of life.

***

Verònica va començar estudiant fotografia per continuar després estudiant pintura al Museus Escola de Fines Arts, a Bòston, on s'hi va estar quatre anys. Tornant cap a Xile va estar a diferents exposicions a la universitat Catòlica, com una manera d'integrar-se. Integra en el tema de les seves obres de la seva tècnica, amb l'idea del funcionament, la transformació del menjar, el corrent d'aigua, el flux de la vida...

 

Rosamary Cortázar Albi

Rosamary Cortazar Albi nasquè a Terrassa (Barcelona). Va cursar estudis de pintura i dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis de Terrassa. Feia servir diverses tècniques i procediments pictòrics.

***

Rosamary Cortazar Albi was born in Terrassa (Barcelona). She studied painting and drawing in the Art School of Terrassa. She used different pictorial technologies.

 

Salvador Dalí

Salvador Dalí i Domènech (Figueres 1904 - 1989) were a painter, decorator and writer empordanés, one of the main representatives of the surrealism.

Although its main means of expression were the painting, also made raids to the fields of the cinema, the sculpture, the jewellery and the theatre, working like clothes designer and theatrical designer. Also he wrote some books, for example Diary of a genius (1965). In 1960 initiated his works to make a permanent seat by its work, the accomplishment of the Theater-Museum Dalí in Figueres, museum that was inaugurated in 1974.

His painting is characterized by the gentleness in the drawing, an almost photographic work in the treatment of the details, the use of colours shining and luminous and the representation of daily objects and images, in unsuspected and surprising compound forms.

***

Salvador Dalí i Domènech ( Figueres 1904 – 1989 ) fou un pintor, decorador i escriptor empordanès, un dels principals representants del surrealisme.

Encara que el seu principal mitjà d'expressió va ser la pintura, també va fer incursions als camps del cinema, l'escultura, la joieria i el teatre, treballant com a dissenyador de vestuari i com a escenògraf. També va escriure alguns llibres, entre els que destaca Diari d'un geni (1965). El 1960 inicià el seus treballs per realitzar una seu permanent per la seva obra, la realització del Teatre-Museu Dalí de Figueres, museu que fou inaugurat l'any 1974.

La seva pintura es caracteritza per la meticulositat en el dibuix, una minuciositat gairebé fotogràfica en el tractament dels detalls, la utilització de colors brillants i lluminosos i la representació d'objectes quotidians i imatges, en formes compositives insospitades i sorprenents.

 

Francisco Gimeno Barón

(Vila-real, Castelló, 30 de novembre de 1912 - 7 de novembre de 1978) fou un pintor valencià. El seu estil es basa en la natura, tant  viva com morta.

***

(Vila-real, Castelló, 30st November 1912- 7th november 1978) was a painter from Valencia. His style was based on  nature, as much alive as dead.

 

Luís Matías López Escánez

He was born in Almeria the 19 of May of 1956. He made studies of drawing and painting in the School of Applied Arts and Artistic Offices of Almeria.

He has participated in numerous collective exhibitions as much individual. His pictorial work is in Particular Collections and Official Centers of Spain, France and England.

***

Va néixer a Almeria el 19 de Maig del 1956. Va cursar estudis de dibuix i pintura a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Almeria.

Ha participat tant en  nombroses exhibicions col·lectives com en d'individuals. El seu treball pictòric és en Col·leccions Particulars i Centres Oficials d'Espanya, França i Anglaterra.

 

Jaume Mercadè

Jaume Mercadé Queralt va nèixer a Valls (Tarragona), l’any 1887. La seva temàtica principal era el paisatge tarragoní, encara que també va pintar retrats. La seva pintura és molt personal.

***

Jaume Mercadè was born in Valls (Tarragona) in 1887. He liked painting portraits and landscapes from Tarragona. His paintings are very personal.

 

Joan Miró

Joan Miró i Ferrà (April 20, 1893 – December 25, 1983) was a Catalan painter, sculptor, and ceramist born in Barcelona, Spain. His work has been interpreted as Surrealism, a sandbox for the subconscious mind, a re-creation of the childlike, and a manifestation of Catalan pride. In numerous interviews dating from the 1930s onwards, Miró expressed contempt for conventional painting methods and his desire to "kill", "murder", or "rape" them in favor of more contemporary means of expression.

***

Joan Miró i Ferrà (Abril 20, 1893 - Desembre 25, 1983) va ser un pintor, escultor i ceramista català nascut a Barcelona, Espanya. La seva obra ha estat classificada com a Surrealista, un conjunt del subconscient de la ment, una recreació de la infantesa, i una manifestació de l'orgull català. En nombroses entrevistes del 1930, Miró expressà despreci cap als mètodes de la pintura convencional i un desig de "mort", "assassinat" i "violència" a favor dels mètodes més contemporanis de la expressió.

 

Jordi Mora i Casanovas

Jordi Mora i Casanovas nasqué a Badalona (Barcelona) l’any 1981. És un pintor autodidacta que va començar a pintar l’any 2001, i que actualment està cursant la llicenciatura de química.

***

Jordi Mora i Casanovas was born in Badalona (Barcelona) in 1981. He’s a painter who started painting in 2001, and nowadays is studying chemistry.

 

Pablo Ruiz Picasso

Pablo Ruiz Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973), painter, sketcher and Spanish sculptor more well-known like Pablo Picasso. He initiated his learning in the world of the painting with his father, professor of Arts.

He is one of the great painters of XX century, perhaps the artist who more fame reached outside the professional scope, so exist more than 1500 works in museums that receive the name of “Museum Picasso”.

Considered the person who has influenced more in the history of the world-wide art, he revolutionized the special art and in the painting during his long race. Without a doubt the most important artist of century XX, is also the one that counts on works in more museums in the world.

***

Pablo Ruiz Picasso (Màlaga Espanya, 25 d'octubre de 1881 - Mougins França, 8 d'abril de 1973), pintor, dibuixant i escultor espanyol més conegut com Pablo Picasso. Va iniciar el seu aprenentatge en el món de la pintura a través del seu pare, professor de Belles Arts.

És un dels grans mestres del segle XX, potser l'artista que més fama va aconseguir fora de l'àmbit professional, ja que existeixen més de 1500 obres seves en museus que reben el nom de "Museu Picasso".

Es considerat la persona que més ha influït en la història de l'art mundial, va revolucionar l'art i especialment la pintura durant la seva llarga carrera. Sense dubte l'artista més important del segle XX, és també el qual conta amb obres en més museus al llarg de tot el món.

 

Lluis Roura

Lluís Roura va nèixer a Sant Miquel de Campmajor (Girona), l’any 1943. Va estudiar a “La llotga” de Barcelona. Sol pintar paisatges ben il·luminats de les vistes de l’Empordà.

***

He was born in Sant Miquel de Campmajor (Girona), in 1943. He studied in “La Llotja” of Barcelona.An admirable serenity as reflected in his panoramic views of the Empordà countryside, and lately, also in his landscapes and images of the Holy Land, which are the main subject of his pictorical work.

 

Angeles Santos

Angeles Santos Torroella nasqué el 7 de novembre de 1911, a Portbou, Girona. Va asistir al col·legi de “Les Esclaves del Sagrat Cor”, a Sevilla, on va aprendre-hi a dibuixar i a pintar. Posteriorment va esdevenir professor particular de pintura.

***

Angels Santos Torroella was born in 7th November, 1911 in Portbou, Gerona. Angels is an internal pupil in the college of “Esclavas del Sagrado Corazón” in Seville. In this college she learns drawing and painting. In 1927 the family resides in Valladolid. Angels takes as a particular teacher of drawing and painter.

 

Joaquín Sorolla i Bastida

(27 de febrer del 1863- 10 d’agost del 1923), fou un pintor espanyol, nascut a València.  Excel·lia en la pintura de retrats, paisatges i obres monumentals de temes socials i històrics. Els seus treballs més importants eren caracteritzats per la representació de gent i els paisatges sota el sol brillant.

***

(February 27, 1863 - August 10, 1923), was a Spanish painter, born in Valencia, who excelled in the painting of portraits, landscapes, and monumental works of social and historical themes. His most typical works are characterized by a dexterous representation of the people and landscape under the sunlight of his native land.

 

Els alumnes que han treballat al projecte|The pupils who worked in the project:

Gerard Bros, Natalia Serrano, Mariona Fernández, Laura Cervantes, Laura Vilà, Mar López, Ariana Laguna

 

Els professors|The teachers:

Esteve Sala, Gurutze Irusta